velikost písma

zvětšení písma zmenšení písma reset nastavení

SPORT CLUB s.r.o.

Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431
tel.: 558 676 077, fax: 558 637 055

Novinky

LUMPÁRNA
klikni pro zvětšení
aktivní zábava pro všechny
Celý článek...

Odborná technická kontrola

pozor Zajišťujeme provedení kontroly dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen na základě certifikátů a pověřené osoby. více ZDE

Certifikace výrobků

tuv Osvědčení o přezkoušení dle nejnovějších evrospkých norem. s následujicími certifikaty


Fotogalerie

7.jpg

Kdo je online

Obchodní podmínky PDF Tisk E-mail

Obecná ustanovení

Prodávající je společnost SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911, IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431, telefon: 558 676 077, fax: 558 637 055 (dále jen "prodávající").

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem zasíláme okamžitě a je doručeno do 2 pracovních dnů. Ostatní zboží v době 1-4 týdnů v závislosti na druhu zboží a výrobních možnostech prodávajícího.

Způsob dodání

Zboží přepravujeme ve spolupráci se soukromými dopravci. Ceny přepravného dle platných tarifů jednotlivých společností. Ceny balného dle rozměru a váhy zboží podle platných tarifů společnosti SPORT CLUB s.r.o.

Objednávka

Zboží lze objednat písemně, faxem, e-mailem nebo v objednávkovém listu na internetových stránkách společnosti SPORT CLUB s.r.o. s uvedením všech náležitostí řádné objednávky. Zákazník obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Platnost cen

Ceny v on-line ceníku jsou platné a jsou průběžně upravovány.

Platební podmínky

Platba se provádí formou bankovního převodu nebo formou dobírky. U stálých zákazníku je možná úhrada fakturou s 14-ti denní platnosti. Veškeré zboží a výrobky zůstavají majetkem prodávajícího až do doby zaplacení.

Místo reklamace

Místem reklamace je sídlo společnosti SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911

Vracené zboží

Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, zákazník je oprávněn zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží včetně kopií pořizovacích dokladů (pořizovací faktura a dodací list). Pokud zboží není vraceno ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, je vraceno poškozené nebo použité vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávající o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odb orné péče.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do tří pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího:
SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911, IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431,
telefon: 558 676 077, fax: 558 637 055

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a dodacího listu o zboží, jehož cady jsou reklamovány.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Vyjímku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zasílky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnin reklamaci do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně návodu k obsluze. V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k obsluze nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem k montáži a návodem k obsluze. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci). Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vracení zboží

Dle platného obchodního zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadoveného zákazníkem.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákony č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Bližší informace

Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím telefonu, e-mailu, faxu nebo při osobní návštěvě společnosti SPORT CLUB s.r.o.

Záverečná ustanovení

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro kteréplatí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2008. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.