SPORT CLUB - profesional playgrounds


E-shop | O nás | Fotogalerie | Reference | Obchodní podmínky | Soubory ke stažení | Kontakty


DĚTSKÁ HŘIŠTĚ | VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN | VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ


Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Prodávající je společnost SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911, IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431, telefon: 558 676 077 (dále jen „prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí režimem občanského zákoníku.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem zasíláme obratem. Ostatní zboží dodáváme nejpozději do 6 týdnů v závislosti na druhu zboží.

Způsob dodání

Zboží přepravujeme ve spolupráci s přepravními firmami PPL a TOPTRANS. Ceny přepravného účtujeme dle platných tarifů jednotlivých společností. Ceny balného účtujeme dle rozměru a váhy zboží. Cena balného, dopravy a termín dodání zboží vám budou sděleny v „Potvrzení objednávky“, které vám odešleme nejpozději do 2 následujících pracovních dnů na vámi uvedenou emailovou adresu.

Objednávka

Zboží lze objednat písemně, e-mailem nebo v objednávkovém listu na internetových stránkách www.sportclub.cz společnosti SPORT CLUB s.r.o. s uvedením všech náležitostí řádné objednávky. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Platnost cen

Ceny v on-line ceníku (eshopu) na webových stránkách www.sportclub.cz jsou platné a jsou průběžně aktualizovány. Ceny u výrobků jsou uvedeny jak bez DPH tak i s DPH. Poplatky za balné a dopravu budou zákazníkovi sděleny na základě obdržené písemné objednávky daného zboží a služeb.

Platební podmínky

Platba se provádí formou dobírky nebo hotově při osobním odběru v místě sídla společnosti SPORT CLUB s.r.o. U stálých zákazníku nebo po dohodě je možná úhrada bankovním převodem se 14-denní splatností daňového dokladu. Veškeré zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby zaplacení.

Místo reklamace

Místem reklamace je sídlo společnosti SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11.

Vrácení zboží

Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, kupující je oprávněn zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží včetně kopie pořizovacího dokladu (daňový doklad). Vrácené zboží musí být řádně zabaleno a zajištěno proti poškození. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, nebo je zboží vráceno poškozené nebo již použité, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady. Kupující nemá nárok na vrácení zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, jako např. ochranné sítě, plachty, žíněnky, konstrukce apod.

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávající o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě do tří pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911, IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431, telefon: 558 676 077.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii daňového dokladu na zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. V případě poškození zboží je nutné, aby kupující ihned na místě přejímky zboží sepsal s dopravcem zápis o poškození zboží. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návod k obsluze a záruční podmínky. V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k obsluze nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným běžným užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem k montáži a návodem k obsluze. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka nebo třetí osoby, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je obecně 24 měsíců, jako záruční list slouží daňový doklad. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci). Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu (na adrese společnosti SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí), nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel. Zboží musí být zasláno zpět nebo předáno kompletní a nepoškozené včetně kopie pořizovacího dokladu (daňový doklad). Vrácené zboží musí být řádně zabaleno a zajištěno proti poškození. Pokud je zboží vráceno poškozené nebo použité, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady. Spotřebitel nemá nárok na vrácení zboží, které bylo vyrobené na zakázku, jako například ochranné sítě, plachty, žíněnky, konstrukce apod.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je níže uvedený a který spotřebitel zašle dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb adresovaný společnosti SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. Vzor odstoupení od kupní smlouvy: Odesílatel: Jméno a příjmení: Bydliště: (případně e-mail, tel. číslo):

Adresát: Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma) IČ: Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne _____________ jsem si na Vašich internetových stránkách www.sportclub.cz objednal zboží _____________­________, číslo objednávky _______________, v hodnotě ________________ Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ___________

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ___________Kč na můj bankovní účet číslo ___________ nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.co­i.cz.

Ochrana osobních údajů

Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákony č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Bližší informace

Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo při osobní návštěvě společnosti SPORT CLUB s.r.o.

Závěrečná ustanovení

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2017.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.sportclub.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně týden před účinností nových obchodních podmínek.