SPORT CLUB - profesional playgrounds

česky | english

Pro zobrazení menu potřebujete mít nainstalován Flash Player. Získejte Flash zde.


E-shop | About us | Photo gallery | Reference | Terms and conditions | Downloads | Contacts


CHILDREN PLAYGROUNDS | GYM EQUIPMENTS | OUTDOOR SPORT FACILITIES


Terms and conditions

Obecná ustanovení

Prodávající je společnost SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911, IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431, telefon: 558 676 077, fax: 558 637 055 (dále jen „prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí režimem obchodního zákoníku.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem zasíláme okamžitě a je doručeno do nejméně 2 pracovních dnů. Ostatní zboží v době 1–4 týdnů v závislosti na druhu zboží a výrobních možnostech prodávajícího.

Způsob dodání

Zboží přepravujeme ve spolupráci se soukromými dopravci. Ceny přepravného dle platných tarifů jednotlivých společností. Ceny balného dle rozměru a váhy zboží podle platných tarifů společnosti SPORT CLUB s.r.o.

Objednávka

Zboží lze objednat písemně, faxem, e-mailem nebo v objednávkovém listu na internetových stránkách www.sportclub.cz společnosti SPORT CLUB s.r.o. s uvedením všech náležitostí řádné objednávky. Zákazník obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Platnost cen

Ceny v on-line ceníku (eshopu) na webových stránkách www.sportclub.cz jsou platné a jsou průběžně upravovány.

Platební podmínky

Platba se provádí formou bankovního převodu, formou dobírky nebo hotově v místě sídla společnosti SPORT CLUB s.r.o. U stálých zákazníku je možná úhrada daňového dokladu s 14-ti denní platností. Veškeré zboží zůstavají majetkem prodávajícího až do doby zaplacení.

Místo reklamace

Místem reklamace je sídlo společnosti SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911

Vracené zboží

Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, zákazník je oprávněn zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží včetně kopií pořizovacích dokladů (pořizovací daňový doklad a dodací list). Pokud zboží není vraceno ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, je vraceno poškozené nebo použité vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávající o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odb orné péče.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě do tří pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911, IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431, telefon: 558 676 077, fax: 558 637 055

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii daňového dokladu a dodacího listu o zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Vyjímku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zasílky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnin reklamaci do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně návodu k obsluze. V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k obsluze nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem k montáži a návodem k obsluze. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je obecně 24 měsíců, jako záruční list slouží daňový doklad. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci). Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Ochrana osobních údajů

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadoveného zákazníkem.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákony č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Bližší informace

Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím telefonu, e-mailu, faxu nebo při osobní návštěvě společnosti SPORT CLUB s.r.o.

Záverečná ustanovení

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro kteréplatí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2010.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.sportclub.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.Potřebujete stavební Jeřáby ? Talíře Luminarc pro každou rodinu. Půjčovna dodávek v Praze .